ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอชี้แจงแถลงไข!!.......โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลประทาย
ด้วยงบประมาณ 945,000 บาท
1.รายละเอียดคำชี้แจง
2.ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลประทาย
3. สัญญาจ้าง เลขที่ 18/2557 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557
4. กรณีจัดผู้จำหน่ายสินค้าเข้าจำหน่ายสินค้าในตลาดสด 2  รายละเอียด(1)..(2)..(3)
 
ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 .........รายละเอียด
รายงานผลการประชาคมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน......รายละเอียด
สถิติการใช้บริการห้องข้อมูลข่าวสาร และ ใช้บริการอินเตอร์เน็ต
  
 
 
สภาพภูมิศาสตร์
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายและแผนงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบประธานชุมชน
 
 
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานตรวจสอบภายใน
 
 
บริการชำระภาษี
บริการป้องกันอัคคีภัย
บริการงานทะเบียนราษฎร์
บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ข้อมูลตำบล
ข้อมูลท้องถิ่น
ข้อมูลส่วนราชการไทย

 
 
 
การคลังท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
การปกครองกรุงเทพมหานคร
การปกครองเมืองพัทยา
คณะกรรมการข้าราชการ กทม.
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ความเป็นมาของเทศบาล
บทบาทของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบล
ครงสร้างเทศบาลเมือง
โครงสร้างเทศบาลนคร
งานเทศบาล
พรบ.เปลี่ยนแปลงฐานะฯ
พรบ.เทศบาล
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุค
คล
::: ครายเครียด:::
::: สุขภาพ :::
สมุนไพรดอทคอม
ใกล้หมอออนไลน์
เพศศึกษา
thaicancer.net
 
 
 
 
::: ลำดับที่เข้าชม :::
 
เริ่มนับเมื่อ 1 กรกฎาคม 2549
 
 
                          นายนรินทร์ บุญที
                ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
              นายกเทศมนตรีตำบลประทาย
 
วันที่ 14-16 มีนาคม 2562 อำเภอประทาย จัดงานของดีอำเภอประทาย โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี
วันที่ 18 มีนาคม 2562 ท้องถิ่นอำเภอประทาย ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 13 อบต. 1 เทศบาล จัดงานวันท้องถิ่นไทย จัด ณ โรงเรียนประทาย
กองการศึกษา เทศบาลตำบลประทาย จัดการแข่งขันกีฬาประทายคัพ เพื่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณ วัดดงเค็ง โดยได้รับความสนใจจากนักกีฬาทั้งในและนอกเขตเทศบาล เข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอประทาย เป็นประธานในพิธี
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลประทาย โดยกองการศึกษา จัดงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอประทาย เป็นประธานในพิธี
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลประทาย ร่วมกับอำเภอประทาย จัดงานวัน ปิยะมหาราช โดยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลประทาย ร่วมกับ อำเภอประทาย จัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงออกถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
วันที่ 21 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลประทาย โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดอบรมกฎหมายท้องถิ่น ให้กับ สมาชิกสภา ลูกจ้าง พนักงานเทศบาล ตำบลประทาย โดยได้รับเกียรติจาก หัวหน้าคมชาญ สระสมศรี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้
วันที่ 10 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลประทาย โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน กิจกรรม โตไปไม่โกง จัดอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนประทาย มีผู้เข้าอบรม 70 คน โดย นายนรินทร์ บุญที เป็นประธานในพิธี
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  
ฝ่ายวิชาการและแผนงาน   งานสถิตและสารสนเทศ Tel. 0-4447-9076 ต่อ 19   Fax. 0-4447-9076
http://www.prathyecity.com

 
คำขวัญอำเภอประทาย : นางรำปราสาทหิน แดนดินป้อมปราการ โปร่งนกแหล่งโบราณ ตระการบึงกระโตน
วิสัยทัศน์การพัฒนา : ประตูสู่เมืองย่า พัฒนาผังเมือง ลือเลี่ยงวัฒนธรรม ค้ำชูเศรษฐกิจชุมชน สิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
www.Prathyecity.com , Tel : 044-479076

พบเบาะแสการทุจริต เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แจ้ง...044-479076 ต่อ 17 web board Facebook: เทศบาลตำบลประทาย